Права

и задължения

© 2007 „НЛТ” EООД

Настоящият сайт, заедно с всички негови елементи, включително (но не само): текстове, рубрики, художествен дизайн, графично оформление, изображения, включително видимия външен вид, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях, е изготвен по поръчка на „НЛТ” ЕООД и на основание чл. 3 от ЗАПСП е закрилян обект на авторското право. Сайтът и неговите елементи не могат да се ползват, възпроизвеждат, променят и пр., в тяхната цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на „НЛТ” ЕООД (www.nlt.bg).